[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    เว็บสพป.ปข.2

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ผู้เขียน : นางสาวปภัสสร มากดี
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 24
Bookmark and Share


                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nutrition.anamai.moph.go.th

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ๒๐ ปี และตามบูรณาการความร่วมมือ ๔ กระทรวง รวมทั้งการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมาย ๒ ทั้งนี้ การสื่อสารสาธารณะเป็นมาตรการหนึ่งในการขับเคลื่อนงานซึ่งสำนักโภชนาการจัดทำสื่อในรูปของ infographic และ Motion graphic อย่างละ ๘ เรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีสมส่วน โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ ๑ - ๕ ปี

          เอกสารแสดงชื่อเรื่องสื่อ Infographic และ Motion graphic 
          (คลิ๊ก) --- >>>
myoffice/2557/news_pkn2/infographic.pdf

          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ เห็นว่าสื่อดังกล่าวมีประโยชน์ เหมาะสมกับโรงเรียนในระดับประถมศึกษาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อให้โรงเรียนในสังกัดทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อ Infographic และ Motion graphic ได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการ (คลิ๊ก) --->>> nutrition.anamai.moph.go.th โดยเลือกหัวข้อบริการประชาชน : เอกสารเผยแพร่, Media

          จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน _/\_ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ 22 ม.ค. 2561
      ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 16 ม.ค. 2561
      ขอประชาสัมพันธ์โรคท้องเสียจาก \"ไวรัสโรต้า\" ในเด็ก 10 ม.ค. 2561
      ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 3 ม.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010